سرکار خانم ملیحه اطمنان قوچانی

فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه ایران در سال 1359
مسئول بخش های جراحی و داخلی و مترون بیمارستان امام خمینی نور به مدت 2 سال
مسئول بخش های زنان و زایمان و جراحی و اورژانس و سوپروایزر و مسئول بخش مسمومیت و مترون بیمارستان رازی به مدت 30 سال
مدیر پرستاری و مدیر داخلی مرکز تخصصی و درمان گام کلینیک از سال 1390 تا کنون