گام کلینیک - مرکز تخصصی روانپزشکی ، نوروفیدبک و ترک اعتیاد

یاریگران زندگی

برای پیشگیری از اعتیاد فرزندانتان به مواد مخدر و روان گردان ها ، چه کرده اید؟

صمیمیت در خانواده = واکسن پیشگیری از اعتیاد

آموزش پایدار = پیشگیری ماندگار

والدین آگاه ، فرزندان سالم ، جامعه پاک

برای جامعه ای عاری از اعتیاد ، یاریگر باشیم

دوستان فرزندم را به خوبی می شناسم

دوری از خانواده = نزدیکی به اعتیاد

آیا علائم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها را می شناسید؟

آگاه باش

شروع نکن

مرکز بستری و ترک اعتیاد